Bước 1: TIẾP NHẬN YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Bước 1: TIẾP NHẬN YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Gặp gỡ và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về sản phẩm

Trao đổi thêm để hoàn tất yêu cầu.

bg04